Garantivillkor

1. Produkten måste ha köpts av en handlare inom EES eller Schweiz och vara godkänd för användning i Europa.

2. Defekter elimineras antingen genom reparation eller byte, efter Yamahas gottfinnande. Yamaha står för arbetsoch materialkostnader vid antingen reparation eller byte. Detta medför inte att garantiperioden förlängs. Dessutom medför det inte någon återbetalning eller rabatt på det ursprungliga inköpspriset. Yamaha kan endast hållas ansvarigt för förluster eller skador med avseende på reparation eller byte av en produkt. Kompensation för eventuella andra skador ges inte.

3. Skulle Yamaha välja att byta produkten måste ersättningsprodukten vara identisk eller av liknande typ och/eller värde.

4. Transport av produkten kopplat till garantiprocessen sker på sändarens risk.

5. Garantin påverkar inte de juridiska konsumenträttigheterna eller giltiga och tillämpliga lagar i de individuella länderna, och påverkar inte heller de konsumenträttigheter gentemot handlaren som inköpsavtalet resulterat i.

Garantin täcker inte:

a) regelbundet produktunderhåll, såsom stämning och intonering av instrument.

b) reparationer av skador som uppstått av normalt slitage på delar.

c) byte av slitdelar som måste bytas regelbundet under normal användning av produkten eller under produktens livstid, eller som måste bytas regelbundet för att god funktion ska upprätthållas, till exempel, men inte begränsat till, strängar, putor, gummipackningar, brytare, potentiometrar, faders, kullager eller andra lager, infästningar, batterier, lampor, smörjmedel etc.

d) skador eller defekter som uppstått till följd av felaktig användning av produkten, vilket inkluderar all annan användning av produkten än den avsedda, eller hantering av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med Yamahas anvisningar för korrekt hantering, underhåll, vård, förvaring etc.

e) skador eller defekter som uppstått till följd av felaktig installation eller hantering av produkten på ett sätt som bryter mot teknik- eller säkerhetsstandarder i det land vari produkten används.

f) skador eller defekter som uppstått under underhåll eller vård på grund av att anvisningar för underhåll och vård åsidosatts.

g) skador som orsakats av olyckor, våld, blixtnedslag, vätskor, brand, otillräcklig ventilation, avlagringar av främmande ämnen (till exempel nikotin), batteriläckage eller andra svårbedömda risker som Yamaha varken kan förutse eller påverka.

h) reparationer, tekniska modifikationer eller underhåll som utförts av kunden själv eller icke-behörig tredje part.

i) skador som uppstått till följd av felaktig emballering eller hantering vid transport från kunden. (Observera att det är kundens ansvar att produkter som skickas på reparation paketeras med tillräckligt emballeringsmaterial.)

j) defekter i system som Yamaha-produkten är ansluten till och/eller inkompatibilitet med andra tillverkares produkter.

Åberopa garantin

1. Som inköpsbevis måste en kopia av originalfaktura eller kvitto medfölja den defekta produkten (inköpsbeviset måste innehålla inköpsdatum, produktkod och handlarens namn). Yamaha förbehåller sig rätten att neka gratis garantiservice och skicka tillbaka produkten på kundens bekostnad om definitivt inköpsbevis skulle saknas.

2. En noggrann beskrivning av defekten måste medfölja produkten.

3. Om produktens serienummer har förändrats, avlägsnats eller gjorts oläsligt kan ingen garanti åberopas.

4. Kunden kan antingen kontakta en Yamaha-handlare som är behörig att distribuera produkttypen i fråga eller kontakta en godkänd Yamaha Service Partner direkt. Aktuella webbplatsadresser återfinns på Yamahas webbplats: www.yamaha.com/countries/#Europe

5. Denna garanti täcker inte transportkostnader eller transportrisker som uppstår när produkten skickas till en Yamaha Service Partner.

6. Kunden är ansvarig för att personliga inställningar och data sparas innan produkten skickas iväg. Yamaha kan inte hållas ansvarigt om sådan data förändras eller förloras.

Garantibegränsningar och undantag

Yamaha uppbär inget ansvar för förluster eller skador, materiella eller immateriella, såsom förlorade vinster, inkomster eller data, som sker till följd av produktdefekter. Dessutom uppbär Yamaha inget ansvar för skador som uppstår vid transport mellan handlare och kund. Yamaha ger ingen garanti för produkter som inte har underhållits på rätt sätt, eller som inte har underhållits av tekniskt kvalificerad personal. Yamaha uppbär inget ansvar för följdskador som uppstår vid felaktigt underhåll av produkter.

Utfärdare av Garanti

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen Tyskland